Akademia Arborystyki 2024

Kim jest European Tree Technician i co dają uprawnienia ETT?

European Tree Technician jest specjalistą posiadającym stosowną wiedzę, doświadczenie, umiejętności i kompetencje do prowadzenia oraz nadzorowania prac na drzewach oraz w ich sąsiedztwie. Europejska Rada ds. Drzew (European Arboricultural Council) nadzoruje i gwarantuje właściwy poziom egzaminu, a uzyskane uprawnienia potwierdza poprzez nadanie indywidualnego numeru certyfikatu. Międzynarodowe uprawnienia ETT honorowane są w większości krajów Unii Europejskiej.

European Tree Technician (ETT) jest stopniem o innym zakresie uprawnień i umiejętności niż European Tree Worker (ETW). Stopień ETT został pomyślany jako poziom zarządzania i nadzorowania pracą ETW oraz innymi osobami pracującymi przy drzewach. Dodatkowo ETT posiada kompetencje do analizy dokumentacji dotyczącej drzew, zagadnień prawnych, przedmiarowania i kosztorysowania robót. Powinien wykazywać się znaczną wiedzą dotyczącą gatunków i odmian roślin drzewiastych. Rolą ETT nie jest wykonywanie fizycznych prac przy drzewach, a raczej ich organizacja, prowadzenie, weryfikowanie zasadności i poprawności wykonywanych działań. Kurs ze względu na zakres kompetencji i uprawnień musi obejmować wiele różnorakich zagadnień z zakresu uprawy i ochrony drzew, dendrologii czy prawa.

Gdzie i kiedy odbywa się kurs przygotowujący do egzaminu ETT?

Kurs organizowany jest w Krakowie. Jest to miejsce doskonale skomunikowane w skali regionu, Polski oraz poprzez lotnisko w Balicach - z wybranymi miastami w Europie i na świecie.  Zajęcia terenowe odbywają się w m.in. takich lokalizacjach jak: Planty, Ogród Botaniczny, Cmentarz Rakowicki, Park Jordana, Park Krakowski.

Jaki jest ogólny przebieg kursu i certyfikacji?

Zjazdy odbywają się co 4-5 tygodni w układzie trzydniowym. Dodatkowo przewidziane są pojedyncze dni wykładów online. W trosce o jakość kształcenia grupa liczy od 10 do 16 osób. Dla wszystkich kursantów udostępniane są materiały dydaktyczne. Kurs stanowi bezpośrednie przygotowanie do egzaminu. Egzamin ma charakter teoretyczno-praktyczny i składa się z trzech części, z których każda musi zostać zaliczona, aby egzamin uznać za zdany. 

Dla kogo kurs? Warunki przystąpienia

W celu zapisania się na kurs konieczne jest przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego. Z definicji kurs i egzamin przewidziane są dla osób posiadających stosowne doświadczenie w pracy z drzewami. Szczegółowe wymagania uzależnione są od posiadanego wykształcenia. Każdy potencjalny kandydat jest pod tym kątem indywidualnie sprawdzany, uwzględniane są dodatkowe kursy i szkolenia podnoszące poziom kwalifikacji. Wszystkie posiadane i wykazane w formularzu zaświadczenia należy dostarczyć w formie kserokopii podczas trwania kursu (niezbędne podczas egzaminu). Dopiero pozytywna weryfikacja oraz wpłata zaliczki gwarantuje uczestnictwo w kursie. 

Wymagane doświadczenie

UWAGA: Posiadanie certyfikatu ETW nie jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w kursie i egzaminie na ETT. Wymagane doświadczenie przy podejściu do kursu jest takie samo jak to wymagane przy podejściu do egzaminu (tolerancja w przypadku kursu wynosi pół roku).

                            

Program kursu ETT

Kurs przygotowujący do egzaminu ETT obejmuje 210 godzin lekcyjnych (45-minutowych).

Jeden dzień kursu obejmuje 10 godzin lekcyjnych (7,5 godziny zegarowej) oraz przerwy.

Kurs składa się z 6 zjazdów stacjonarnych 3-dniowych (w sumie 180h lekcyjnych, czyli 18 dni) 
oraz od 3 do 6 kilkugodzinnych spotkań online (w sumie 30h lekcyjnych).

Skrócony zakres zagadnień i problematyki

 • Rozpoznawanie gatunków w stanie ulistnionym i bezlistnym

 • Morfologia i podstawy biomechaniki

 • Fizjologia roślin drzewiastych

 • Dobory gatunkowe i siedliska

 • Zasady wykonywania inwentaryzacji

 • Reguły i sposób tworzenia zaleceń i projektów gospodarki drzewostanem oraz operatów i planów pielęgnacji

 • Problemy pielęgnowania drzew w różnych sytuacjach terenowych

 • Aspekty prawne działalności ETT

 • Organizacja prac w terenach zieleni 

 • Prace przy drzewach – kierowanie i nadzór

 • Zasady ścinki i obalania drzew z ziemi oraz sekcyjnie

 • Gleba, substrat, podłoża strukturalne, podbudowy zastępcze

 • Sadzenie drzew i krzewów

 • Drzewa a bezpieczeństwo 

 • Diagnoza drzew w terenie 

 • Grzyby, choroby i szkodniki. Organizmy chronione

 • Specyfikacja techniczna i SIWZ, OPZ, elementy prawa zamówień publicznych

 • Zasady zabezpieczania drzew na placach budowy

 • Przedmiar prac i kosztorysowanie

 

formularz zgłoszeniowy na kurs ETT